Statuten

 

 van

Dances of Universal Peace International

[Noot van de vertaler: De Nederlandse vertaling is een sterk verkorte weergave van de hoofdpunten en heeft geen juridische status]

 

 

 

Volgens amendement van 18 november 2014

 

I. HOOFDKANTOOR

Het hoofdkantoor is in California (VS), 410 Precita Avenue, San Francisco. De Raad van Bestuur mag de locatie van het hoofdkantoor wijzigen en nieuwe vestigingslocaties openen op andere plaatsen waar de organisatie actief mag zijn.


II. DOELEN

De doelstellingen van deze rechtspersoon is om het werk van de Guidance Council (Raad van Begeleiding) van de Dances of Universal Peace te ondersteunen, om de leden van de Leaders Guild (Dansleidersgilde) te ondersteunen, en om de wereldwijde gemeenschap van deelnemers aan de Dansen met elkaar in verbinding te brengen.

III. RAAD van BESTUUR

SECTIE 1. BEVOEGDHEDEN

a) Alle zaken van de organisatie worden beheerd en uitgevoerd onder de directie van de Raad van Bestuur
b) De Raad heeft de specifieke bevoegdheid om:

(1) Alle aangestelden en vertegenwoordigers van de organisatie te selecteren en verwijderen; hen bevoegdheden en taken toe te kennen, en hun vergoeding vast te stellen.
(2) De locatie van het hoofdkantoor te veranderen, binnen de staat Californië; ervoor zorgen dat de organisatie in andere staten en landen actief mag zijn, en de locaties voor bestuurs- en andere bijeenkomsten te bepalen;
(3) Maken en gebruikmaken van een bedrijfszegel en deze aanpassen;
(4) Geld lenen en schulden oplopen namens de organisatie en andere geldzaken (o.a. hypotheken en verzekeringen) in het belang van het bijdragen aan de doelstellingen de organisatie.

SECTIE 2. AANTAL EN KWALIFICATIES VAN BESTUURSLEDEN

De Raad van Bestuur zal bestaan uit niet minder dan 5 en niet meer dan 7 leden. Het precieze aantal bestuursleden mag veranderd worden binnen deze gegeven limieten door een meerderheidsstem bij elke jaarvergadering. Alleen dansleiders van de Dansen van Universele Vrede (die voldoen aan bepaalde voorwaarden) kunnen gekozen worden om als bestuurslid te dienen. Minstens een van de bestuursleden moet een lid van de Guidance Council zijn.

SECTIE 3. VERKIEZING EN DIENSTTERMIJN VAN BESTUURSLEDEN

Bestuursleden worden verkozen bij elke jaarvergadering. Als er geen jaarvergadering wordt gehouden, of op dat moment de bestuursleden niet verkozen worden, kunnen ze verkozen worden tijdens een speciale bijeenkomst van de Raad van Bestuur voor dit doel.

In principe wordt een bestuurslid aangesteld voor een termijn van drie jaar, tenzij er, om te zorgen voor spreiding van de opvolgingsperiodes, soms besloten wordt dat bepaalde termijnen korter dan drie jaar zijn. Elk bestuurslid vervult zijn rol tot aan de vervaldatum van de termijn waarvoor hij/zij is verkozen en totdat een opvolger is verkozen en gekwalificeerd.

 

SECTIE 4. VACATURES

a) Een of meerdere vacatures kunnen voorkomen in geval van:

(1) overlijden, ontslagname of ontslag aanzegging van een van de bestuursleden
(2) ...
(3) ...
(4) verhoging van het aantal bestuursleden
(5) als het bestuur er niet in geslaagd is om het volledige aantal bestuursleden te benoemen tijdens de vergadering die hiervoor bedoeld is.


b) Elk bestuurslid mag ontslag nemen, onder bepaalde voorwaarden. Er moet er in ieder geval altijd één overblijven
c) ...
d) Vacatures worden vervuld op basis van een meerderheidsstem van alle bestuursleden die op dat moment in functie zijn, ook al zijn er dat minder dan het vereiste minimale aantal.


SECTIE 5. VERGADERLOCATIES; TELEFONISCHE VERGADERINGEN

Regulmatige bijeenkomsten van de Raad van Bestuur kunnen op elke locatie binnen of buiten Californië worden gehouden, zoals vastgesteld door de Raad. Ook telefonische of soortgelijke vergadering kunnen worden gehouden, zolang iedereen elkaar kan verstaan.

SECTIE 6. JAARVERGADERING

De jaarvergadering van de Raad van Bestuur zal worden gehouden op de eerste zaterdag van april, elk jaar om 13u op het hoofdkantoor, of elke andere tijd en plaats die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. In dat geval moeten de bestuursleden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

SECTIE 7. ORGANISATIE VAN DE JAARVERGADERING

a) Het doel is om de leden van de Raad van Bestuur te verkiezen en verslagen te ontvangen en goedkeuren over de activiteiten en financiën van de organisatie in het afgelopen jaar.
b) Benoemingscomité en termijnen...
c) Bestuursleden worden verkozen door een meerderheidsstem van het bestuur.

SECTIE 8. ANDERE REGELMATIGE BIJEENKOMSTEN

Kunnen worden gehouden waar en wanneer vastgesteld door het bestuur, zonder  aankondiging.

SECTIE 9. SPECIALE BIJEENKOMSTEN

a) kunnen door bepaalde bestuursleden worden uitgeroepen
b) hiervan wordt elk bestuurslid op de hoogte gebracht via telefoon of post.

SECTIE 10. VRIJSTELLING VAN DE AANKONDIGINGSPLICHT

(1) als het vereiste minimum aantal bestuursleden aanwezig is, en (2) voor of na de bijeenkomst alle bestuursleden bepaalde documenten voor accoord tekenen.

SECTIE 11. QUORUM (VEREISTE MINIMUM AANTAL)

De helft van het geauthoriseerde aantal bestuursleden...

SECTIE 12. ACTIE ZONDER BIJEENKOMST

Elke actie door de Raad van Bestuur die nodig is of waar instemming voor is mag worden ondernomen zonder een bijeenkomst, als alle bestuursleden hier individueel of collectief schriftelijk mee instemmen.

SECTIE 13. VERGOEDING VOOR BESTUURSLEDEN

Bestuursleden zullen geen vergoeding ontvangen voor hun diensten in deze hoedanigheid. Ze kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten zoals door de Raad van Bestuur vastgesteld is als redelijk en rechtvaardig.

IV. FUNCTIONARISSEN

SECTIE 1. FUNCTIONARISSEN

Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Andere functies mogelijk als de Raad van Bestuur daartoe besluit. Meerdere functies mogen door één persoon vervuld worden, alleen mogen de secretaris of penningmeester niet tegelijk voorzitter zijn.

SECTIE 2. AANSTELLING VAN FUNCTIONARISSEN
gebeurt door de Raad van Bestuur

SECTIE 3. ONTSLAG AANZEGGING VAN FUNCTIONARISSEN
gebeurt door de Raad van Bestuur

SECTIE 4. ONTSLAGNAME DOOR FUNCTIONARISSEN
gebeurt schriftelijk

SECTIE 5. VACATURES IN FUNCTIES
Als een functie niet langer vervuld is door wegvallen van een bestuurslid, wordt deze functie binnen de Raad van Bestuur overgenomen

SECTIE 6. VOORZITTER
SECTIE 7. VICE VOORZITTER

SECTION 8. SECRETARIS
SECTION 9. PENNINGMEESTER

 

V. ORGANISATIEGEGEVENS

(a) statuten etc
(b) boekhoudstaten, notulen etc
(c) recht op inzage door bestuursleden

VII. AMENDMENT VAN DE STATUTEN
Mag door meerderheidsstem van de Raad van Bestuur,

 

                                               end of bylaws

 

 
 

 

 

footer