? LG Mentoring Path

 

Het Mentorschapspad

Klik hier om het mentorschapspad als pdf-document te downloaden

 

 

Het Tao mentorschaps-proces is dàt kruispunt in het leven, waar datgene wat jij te bieden hebt, aansluit op de onmiddellijke en toekomstige behoeften van een ander. Daarin ligt een enorme vreugde voor jou – dat jij je geschenk van wijsheid doorgeeft, en dat je ziet hoe dit dankbaar ontvangen en gewaardeerd wordt door anderen, die op hun beurt het geschenk weer delen met iedereen in hun invloedssfeer. (Chungliang Al Huang and Jerry Lynch, 1)

Mentorschap is een pad van dienstbaarheid, persoonlijke ontwikkeling en meesterschap ten bate van anderen. Het is een ander pad dan dat van dansleiden, niet een hogere erkenning of onderscheiding. Ervaren leiders van de dansen en loopconcentraties hoeven niet het gevoel te hebben dat ze automatisch mentoren voor anderen moeten worden. De rol van dansmentor vervul je, wanneer je je ertoe geroepen voelt om dat wat je hebt geleerd met anderen te delen, en omdat anderen om mentor-begeleiding hebben gevraagd.

Om dansmentor te kunnen zijn, moet je vaardigheden ontwikkelen die specifiek zijn voor training en begeleiding. Het is een kunst om deze wijsheid te delen en constructieve feedback te geven. Onze mentorschaps-relaties dagen ons uit tot het verfijnen van het vermogen te om te luisteren naar je innerlijk, om de begeerten in je zelf tot rust te brengen, en jezelf af te stemmen op datgene wat gevraagd wordt op ieder moment.

Als dansmentoren hopen we onze mentees te ondersteunen in het ontwikkelen van afstemming, ontplooien van creativiteit, openstellen voor inspiratie, en het ontwikkelen van hun eigen innerlijke verbinding met de Geest van Leiding.

In een dynamische mentor-relatie is het doel van een mentor om samen met hun mentees een wederzijdse relatie van geven en ontvangen te co-creëren, waarbij over en weer groei wordt ervaren. “Wijze leraren zoeken altijd kennis en wijze leerlingen zoeken altijd wijsheid en begeleiding. Bovendien, er zijn zoveel onderwerpen waarvan de leraren geen kennis hebben; daarom luisteren en leren ze. Op die manier leren hun studenten alleen om de gewoonte te ontwikkelen om te luisteren en te leren.”(Samuel L. Lewis2) Murshid SAM citeert ook Hazrat Inayat Khan: “Ik leer meer van mijn leerlingen dan zij van mij.” 3

Er kunnen tijden zijn dat een mentor onontwikkelde aspecten en/of weerstanden in een mentee moet aanspreken, ook al kan dit een moeilijke en uitdagende opgave zijn. De mentor kan bijv. willen aanraden om het innerlijk werk te verdiepen, en begeleiding bieden bij de oefeningen en concentraties van de mentee. Dit soort begeleiding kan een belangrijk aspect zijn van de mentor-relatie, en het is nodig om dit evt. af te stemmen met de spiritueel gids van de mentee.

Mentor-relaties kunnen in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de behoeften, groei en ontwikkeling van de dansleider. In het begin is er waarschijnlijk meer interactie en studie. Als dansleiders groeien, wordt het vervolg van hun studieverloop meer zelfstandig, en de relatie kan tot een check-in ondersteuning worden. In elk geval wordt van dansleiders verwacht dat ze een blijvende verbinding onderhouden met hun mentor, in alle stadia van ontwikkeling.
Mentoren worden verzocht om geen mentor-begeleiding te geven aan een partner, echtgenoot of ander familielid.


Mentor-niveaus – vereisten en criteria

 

Richtlijnen voor mentoren-in-training

Als een gecertificeerd dansleider zijn/haar betrokkenheid bij de Dansen verdiept, de wens heeft om de stamboomlijn te dienen, de inspiratie voelt om te delen wat hem/haar is gegeven, zich ertoe aangetrokken voelt om anderen te trainen en begeleiden, en door anderen wordt benaderd om dit te doen, dan kunnen de mentor en de dansleider overeenstemmen dat de leider mag beginnen te werken als dansmentor-in-training.

De blijvende relatie tussen mentor en leider gaat een nieuwe fase in. De nadruk komt er nu op te liggen, dat de mentor de nieuwe mentor-in-training begeleidt tot het worden van een gecertificeerd mentor. De mentor stelt de

Community Coordinator op de hoogte van deze verandering, en de mentor-in-training stuurt de namen van de nieuwe mentees door aan de Community Coordinator Mentoren-in-training worden verzocht om niet formeel mentor te zijn voor een partner, echtgenoot of ander familielid.


De mentor en mentor-in-training zullen met de tijd blijven evalueren of het mentor-zijn inderdaad past bij de trainee. Als de mentor-in-training zich niet verder ontwikkelt in deze richting, zullen de mentees die met die persoon werkten, worden ondersteund door de mentor en/of de Guidance Council, en gestimuleerd worden om een andere mentor te zoeken.


De training tot mentor is een vrij lang en geleidelijk proces. Het gaat om een langere tijdsperiode, waarin de mentor-in-training zich ontwikkelt, door de ervaringen met en het proces van het begeleiden van anderen. Op een bepaald moment in de toekomst, als/wanneer er een merkbare groei is in de mentor-in-training, en in tenminste twee van zijn/haar mentees, zal de mentor aanraden dat de mentor-in-training wordt benoemd tot gecertificeerd dansmentor.

Als een mentee van de mentor-in-training zich heeft ontwikkeld tot het niveau van gecertificeerd dansleider, voordat de mentor-in-training een mentor geworden is, dan zal de mentor de mentee erkennen als gecertificeerd leider, namens de mentor-in-training.

Richtlijnen voor mentoren

Dansmentoren worden benoemd wanneer ze een actieve/ betrokken mentor-relatie hebben met twee of meer mentees, aan wie ze meesterschap hebben kunnen overdragen in het leiden van de dansen en loopconcentraties, en wanneer ze herkenbaar begonnen zijn een pad te betreden om de transmissie (overdracht) van de dansen en loopconcentraties te dienen. Dit pad van dienstbaarheid kan zijn door leermogelijkheden te scheppen voor dansleiders (inclusief maar niet beperkt tot hun eigen mentees), en mogelijk door DUP International, de Sufi Ruhaniat International, of hun lokale dansnetwerk te dienen. Vanzelfsprekend blijven zij de ethische richtlijnen en overeenkomsten volgen, verdiepen ze hun eigen spirituele beoefening, de Elementen van Meesterschap, en hun eigen vaardigheden in het leiden van de dansen en loopconcentraties.


Richtlijnen voor Senior Mentoren

Senior dansmentoren zullen voor een groot deel worden (h)erkend op basis van de leiderschapskwaliteiten van hun eigen mentees. Ze zullen een aantal mentees hebben gecertificeerd, waarvan sommigen mogelijk vervolgens zelf mentoren zijn geworden.


Door hun collega's wordt herkend dat senior mentoren een steeds breder deel van de transmissie van de Dansen en loopconcentraties in zich dragen en uitdragen. Ze zullen gedurende vele jaren uitgebreid en intensief met en voor de Dansen en loopconcentraties hebben gewerkt, en verantwoordelijkheid hebben genomen om de afstammingslijn van de Dansen en loopconcentraties te beschermen en voeden, ten bate van anderen en toekomstige generaties. De kwaliteit van hun mentorschap en leiderschap straalt er gewoonlijk zichtbaar vanaf, zodat er geen twijfel over bestaat. Ze zijn kanalen geworden, waar de Geest van Leiding beantwoordt aan de behoeften en mogelijkheden van de menselijke geest.


Het proces van erkenning van mentoren

Om iemand te benoemen tot dansmentor, dient de mentor die zijn trainee nomineert, een schriftelijk voorstel in bij het Hoofd van de Guidance Council. Het voorstel voor nominatie moet specifiek verwijzen naar de betreffende Vereisten en criteria, door details op te nemen over hoe de genomineerde voldoet aan de aanbevolen criteria voor dit niveau.

De mentor die de nominatie maakt moet de steun hebben van twee senior mentoren. Als de mentor die de nominatie maakt, zelf een senior mentor is, dan is er slechts één andere senior mentor nodig om het voorstel te steunen.

Het hoofd van de Guidance Council legt de nominatie ter overweging voor aan de Spiritueel Gids en de leden van de Guidance Council.

 

Mentors Guild (Mentorengilde)

De Mentors Guild is het collectieve orgaan van alle dansmentoren, dansmentoren-in-training en senior dansmentoren. De Mentors Guild biedt een platform voor communicatie over zaken als de overdracht, het onderhouden en beschermen van de Dansen, de training van dans- en loop-leiders, en het naleven van de overeenkomsten in de Leaders Guild richtlijnen. Bovendien dienen de discussies in de Mentors Guild als advies en ondersteuning voor de Guidance Council, in alle aspecten van diens werk.


Guidance Council (Raad van Begeleiding)

De Guidance Council ziet toe op de overdracht van de Dansen van Universele Vrede en loopconcentraties in de stamboomlijn van Murshid Samuel L. Lewis. Op rotatie-basis worden vier tot zes senior mentoren aangesteld door de Pir van de Sufi Ruhaniat International, die de spirituele Gids is voor de Dansen van Universele Vrede. De Guidance Council heeft de verantwoordelijkheid om leiders en mentoren te gidsen, door hen te stimuleren in hun spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling, mogelijkheden voor training te ondersteunen, voorwaarden voor erkenning te bepalen en normen vast te stellen voor gedrag en menselijke relaties, die in lijn zijn met de overdracht van de Dansen van Universele Vrede. De Guidance Council houdt contact met de Spiritueel Gids, die hen waar nodig bijstaat..


 

Communiceren met het Mentoren-collectief

De Guidance Council communiceert actief via e-mail met leden van de Mentors Guild. Alle mentoren, mentoren-in-training en senior mentoren horen een functionerend email-adres te hebben. Als dit niet zo is, worden ze gevraagd om afspraken te maken met een andere mentor om de updates van de Guidance Council door te geven. De groups.io group is een e-mail-lijst voor communicatie tussen en onder alle leden van de Mentors Guild. In deze e-mail-lijst netwerken leden en bieden elkaar ondersteuning over thema's en zorgen die een integraal onderdeel zijn van het proces van mentoren van dansleiders. Alle mentoren worden aangemoedigd om zich aan te melden bij deze groep door een e-mail te sturen aan Mentors@DancesofUniversalPeace.groups.io.

 

Communiceren over mentees

Mentees registeren


Om een nieuwe mentor-relatie te beginnen, moet de mentor, senior mentor of mentor-in-training de volgende gegevens doorgeven aan de Community Coordinator over de nieuwe mentee: Naam, postadres, telefoon, e-mail, begindatum van het mentorschap. De mentee wordt daarmee lid van de Leaders Guild, en hoort bij te blijven met het betalen van de jaarlijkse ledenbijdrage. De Commmunity Coordinator zal de registratie van de mentor-relatie bevestigen aan zowel de mentor als de mentee.


Op de hoogte blijven

Mentoren zijn er zelf voor verantwoordelijk om de voortgang van hun mentees te monitoren, maar moeten de Community Coordinator en de mentee op de hoogte stellen wanneer een leider voldaan heeft aan de voorwaarden voor certificatie en erkend is als gecertificeerd dansleider. Mentoren worden ook geacht om het door te geven als een mentor-relatie is beëindigd.

Wanneer een mentee benoemd is tot het niveau van mentor of senior mentor, is het hoofd van Guidance Council ervoor verantwoordelijk om het door te geven aan de mentee, hun mentor en de Community Coordinator (voor het bijwerken van de database), en om de toewijzing mee te delen aan alle leden van de Mentors Guild.

Van mentor veranderen

Soms kan het passend zijn om een mentor-relatie te beëindigen, wanneer het gedurende langere tijd moeilijk is gebleken om een vruchtbare samenwerking tot stand te brengen. Zodra er zicht is op een nieuwe mentor, zal de dansleider zijn/haar vorige mentor vragen om contact op te nemen met de nieuwe mentor, om de ervaring als dansleider en de voortgang in danstraining te beschrijven, en om aanbevelingen te doen.
De nieuwe mentor zal een overstappende mentee niet accepteren zonder dit contact met de vorige mentor te maken. De nieuwe mentor is er verantwoordelijk voor om de overstap door te geven aan de
Community Coordinator, die de verandering in de registratie zal bevestigen aan beide mentoren en de mentee.

Zelf-evaluatie

Mentoren worden gestimuleerd om periodiek aan zelf-evaluatie te doen in relatie tot de vereisten en criteria voor dit niveau. Het is aan te raden om je eigen mentor te raadplegen tijdens het proces van zelf-evaluatie. Op deze manier kan een mentor identificeren op welke gebieden nog verdere ontwikkeling nodig is, en eraan werken. Bijv. als een mentor maar één mentee heeft, en ziet dat zijn/haar mentor-vaardigheden niet actief zijn, kunnen ze zichzelf afvragen of zij de mentor zijn die hun mentee het best dient. Een mentor die meer betrokken en actief is, kan misschien nuttiger zijn.

Inactieve status van mentoren (Sabbaticals en levensovergangen)

Als dansmentoren proberen we elkaar te ondersteunen tijdens veranderingen in ons leven, met begrip en compassie voor ieder die erbij betrokken is. We zien in dat mentoren mensen zijn wiens levens veranderen, net als die van ieder ander. Van tijd tot tijd is het misschien nodig om de verantwoordelijkheid op ons te nemen voor de mentees van een andere mentor, zij het tijdelijk of als permanente wisseling.

Een mentor die het nodig heeft om inactief te worden, wordt gestimuleerd om zo duidelijk mogelijk te zijn tegenover zijn/haar mentees, en moet de Community Coordinator èn de eigen mentor op de hoogte stellen van deze statusverandering. Voor sabbaticals of vergelijkbare omstandigheden, waar de mentor van plan is om slechts voor een bepaalde periode inactief te zijn, is de mentor verantwoordelijk om de mentees te steunen bij het maken van tijdelijke afspraken met een andere mentor. Als de mentor zijn mentor-rol helemaal beëindigt, om wat voor reden dan ook, dan heeft de mentor de verantwoordelijkheid om de mentees te informeren en hen ondersteuning te bieden bij het vinden van een andere mentor. De Guidance Council en Community Coordinator kunnen assistentie bieden bij deze overstappen.

Wanneer een mentor gestopt is met zijn begeleiding, om welke reden dan ook (incl. pensionering, ernstige ziekte of dood) en niet van tevoren heeft gezorgd voor een overstap voor zijn/haar mentees, dan komt de verantwoordelijkheid hiervoor te liggen bij de mentor van de mentor. Assistentie van de Guidance Council en de Community Coordinator is beschikbaar.

Voetnoten
1 Chungliang Al Huang and Jerry Lynch. Mentoring – The Tao of Giving and Receiving Wisdom. xii. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1995.
2 Samuel L. Lewis, Commentary on Path of Initiation and Discipleship. Gatheka, 2; 29.
3 Ibid.

Klik hier om het mentorschapspad als pdf-document te downloaden

 

 

 

footer