Overeenkomsten

Voor alle leden van de Leaders Guild

 

De naam “ Dansen van Universele Vrede”

De Dansen hebben verschillende namen gehad in de loop van de geschiedenis; op dit moment zijn ze formeel geïdentificeerd als de Dansen van Universele Vrede. Andere namen die Murshid SAM gebruikte, zijn derwisj-dansen, mantradansen, soefidansen, christelijke dansen, engel-dansen, mysterie-dansen, spirituele dansen. Hij verwees naar de hele verzameling van dit werk als de Dansen van Universele Vrede. … “Ik onderwijs de 'Dansen van Universele Vrede' .” (Samuel L. Lewis, 1)

Respect voor de Dansen

Gementorde leiders gaan ermee akkoord om de integriteit te respecteren van de Dansen en Loopconcentraties, die gecreëerd zijn door Murshid SAM en mensen die zijn lijn van overdracht volgen. Dansleiders worden verzocht om eerst de Dansen te leren op de manier zoals ze oorspronkelijk ontstaan en doorgegeven zijn door hun inspirators, en om het verzoek te respecteren van inspirators die specifiek hebben gevraagd hun dansen niet te veranderen. Zulke verzoeken worden gedaan, zodat de overdracht van de heilige zinnen duidelijk te voelen is zoals het is doorgekomen, al kan het in sommige gevallen nodig zijn om een Dans aan te passen aan speciale omstandigheden en bevolkingsgroepen (bijv. werken met kinderen, bejaarden of mensen met beperkingen.)


Om meer gevorderde Dansen en dans-cycli in het openbaar te leiden, kun je toestemming krijgen rechtstreeks van de inspirator, of van je mentor, als deze de toestemming van de inspirator heeft.

Dansleider zijn geeft je geen toestemming om zikr te leiden. Zikr is een oefening in de Soefi-stamboom. Toestemming om deze vorm van meditatie in geluid en beweging te leiden wordt gegeven door iemands Soefi-gids; het wordt niet op eigen initiatief gedaan. (Opm.: Dansleiders kunnen zikr wel opnemen als deel van een Dansprogramma of activiteit.)

Gebruik van de online Dansbeschrijvingen-bibliotheek

Leden van de Leaders Guild stemmen ermee in om materialen van de Dansbeschrijvingen-bibliotheek alleen voor eigen gebruik te downloaden.

Leaders Guild bijdrage

Om je status als actief lid van de Leaders Guild te behouden, is het nodig om bij te blijven met je jaarlijkse ledenbijdrage. (Opmerking: Voor het gemak is de bijdrage voor de Leaders Guild inbegrepen in de betaling aan het regionale Dansnetwerk, wat dan door de regio namens de leden wordt doorgestuurd naar DUP International. In andere gevallen kan de Leaders Guild bijdrage direct betaald worden aan DUP International via de website van deze organisatie. Zie Joining Your DUP Region voor verdere informatie.)

In het geval van financiële moeilijkheden worden de Leaders Guild bijdragen deels of geheel vergoed, vanuit een fonds dat speciaal voor dit doel m.b.v. donaties is opgericht.

Logo beleid

Het logo met de cirkel van harten mag gebruikt worden door alle leden van de Leaders Guild, alsmede voor officiële zaken van de organisatie. Bestudeer alsjeblieft het beleid Logo Policy alvorens het logo te gebruiken

Ethisch beleid

Ethische richtlijnen

 1. 1. We realiseren ons dat we allemaal beïnvloed worden door minder gezonde delen van ons individuele zelf en onze cultuur, rond de thema's macht, seks en geld. Uit respect voor de Dansen van Universele Vrede, voor onszelf en voor degenen die met ons dansen, nemen we de verantwoordelijkheid op ons om in alle gevallen op de ethisch best mogelijke manier te handelen. Dit is iets van ons allen, en geen van ons is onttrokken aan deze invloeden van onze maatschappij. We beseffen ook dat fouten en ongelukken voorkomen. In dit verband blijven we aan ons eigen proces van genezing en overgave aan het Enige Wezen werken. We zullen ons houden aan fundamentele ethische richtlijnen, als gebruikelijk bij de voorschriften van de heilige stromingen en religies.

  2. We zullen ons best doen om tactvol om te gaan met de dynamiek van interpersoonlijke relaties, vooral wanneer er een ongelijkheid in macht kan bestaan, of dit zo wordt ervaren. We gaan ermee akkoord om onze rol als leiders of mentoren niet te gebruiken om te manipuleren, of om gunsten te ontvangen die anders niet vrij gegeven zouden worden. Als dansleiders stemmen we ermee in om op integere wijze de veiligheid van de hele cirkel te bewaken, en we realiseren ons dat onze persoonlijke verbindingen met leden van de cirkel in dienst staan van de cirkel als geheel.

  3. De Dansen zijn een spirituele oefening die vele kwaliteiten in ons kan wakker maken, incl. romantische en seksuele gevoelens. Als leiders en leraren stemmen we ermee in dat we, ook al zouden deze gevoelens opkomen, we hier niet naar handelen. We gaan akkoord om geen seksuele of romantische relatie aan te gaan met deelnemers van een kring tijdens een Dans-evenement of retraite. We handelen niet op zo'n manier dat je zou kunnen profiteren van de kwetsbaarheid van een deelnemer.

  4. Mentoren stemmen ermee in om zich te onthouden van seksuele activiteiten met hun eigen mentees. Het verzoek is dat de mentor-relatie door beiden als beëindigd wordt beschouwd, en dat de mentee een nieuwe mentor vindt, voordat mentor en mentee besluiten een romantische of seksuele relatie te verkennen.

  5. We zullen eerlijk en duidelijk zijn over de manier waarop we met geld omgaan. We doen ons best om expliciet aan te geven welke tarieven we rekenen, of wat voor bijdrage we verwachten als schappelijke compensatie voor tijd, kosten en reizen in verband met het dansleiden en mentorschap.

  6. We zullen een eerlijke communicatie onderhouden met elkaar en met deelnemers, en ons best doen om ons te oefenen in respectvol, helder en direct communiceren.

  7. We zullen geen verdovende middelen gebruiken, of onder invloed hiervan zijn, tijdens het leiden van enige Dans-activiteit.

  8. Wanneer zich ethische kwesties voordoen, zullen we ons best doen om een resolutie te vinden, door o.a. zelf-onderzoek, aandachtig luisteren, tactvol spreken, het zoeken en ontvangen van begeleiding en ondersteuning, en het beoefenen van uitwissing (van het ego).

  9. We gaan ermee akkoord dat we onze mentor raadplegen voor advies en objectiviteit, op het moment dat er een probleem van ethische aard speelt; om het even of wij degene zijn die een punt van zorg heeft, of dat ons gedrag het onderwerp is van andermans zorg.

  10. We stemmen toe dat we moeilijkheden van ethische aard behandelen in overeenkomst met het Ethisch Beleid.

Ethisch Co-voorzitters of Voorzitter

De Guidance Council (GC) en de Spirituele Gids zullen twee 'Ethisch Co-voorzitters' selecteren uit alle mentoren, of als er slechts één beschikbaar is, een Ethisch Voorzitter (Ethics Chair, EV). Deze zijn/is aangewezen om meldingen te ontvangen van gevallen van misbruik, en overtredingen van de ethische richtlijnen. De GC, in overleg met de Spirituele Gids, zal jaarlijks de aanstelling van de EV bevestigen

Ethics Complaint Process

1. Om de capaciteiten van de lokale gemeenschap te waarderen en ondersteunen, raden we iemand die een bezwaar heeft over het ethisch gedrag van een lid van de Leaders Guild, aan om zijn zorg rechtstreeks tegen de betreffende persoon uit te spreken, en de kwestie informeel proberen op te lossen, met lokale ondersteuningsbronnen. Wanneer deze pogingen niet leiden tot een oplossing die voor allen bevredigend is, raden we de betreffende persoon aan om het met zijn/haar mentor verder te bespreken, en eventueel een voorgesprek te hebben met de EV, nog voordat wordt bepaald of een formele ethische overtredingsklacht wordt ingediend.

2. Als het besluit is genomen om een formele ethische overtredingsklacht in te dienen, moet deze worden gericht aan de EV. Die zal de GC en de betrokken mentoren informeren.

3. De EV zal de betreffende persoon vragen of hij/zij geprobeerd heeft het probleem direct te bespreken en op te lossen met de betrokken persoon(en), en of ze ondersteuning hebben gezocht bij hun eigen mentor. Als dit niet het geval is, zal de EV hen aanraden om dit alsnog te doen. Op verzoek kan de EV advies geven, en referenties geven voor conflictoplossing of bemiddeling.

4. Als bovengenoemde stappen het conflict niet oplossen, zullen de GC-voorzitter en de EV overwegen om een Ethisch Comité samen te stellen.

5. Het Ethisch Comité zal bestaan uit de mentor en de spirituele gids/ leraar / initiator van de persoon in kwestie (als ze die hebben), de EV, de GC-voorzitter, en een ander lid van de Mentors Guild, die wordt gekozen door de GC-voorzitter. Het Ethisch Comité behandelt elke situatie in de hoop dat er een creatieve oplossing wordt gevonden die alle betrokkenen ten goede komt.

6. Als iemand ontevreden is na één van de stappen in het hierboven beschreven proces, mag hij/zij vragen om tot de volgende stap over te gaan.

7. Noch de GC, noch het Ethisch Comité is een wettelijk of semi-wettelijk orgaan. We werken op basis van vertrouwen, samenwerking, consent en wederzijds respect. Als de EV of het Ethisch Comité merkt dat er wettelijke conflicten kunnen spelen, zullen de partijen worden doorverwezen naar de juiste autoriteiten.

8. Alle personen die betrokken zijn bij een ethische klachtenprocedure, zullen de absolute vertrouwelijkheid respecteren van alle rapportages van de vermeende overtreding van de ethische richtlijnen, met het besef dat de bovengenoemde personen (mentoren, EV, GC-voorzitter, Spirituele Gids, et al.) betrokken zullen zijn, en deze informatie ook vertrouwelijk behandelen.

Opmerking: Dansleiders kunnen ervoor kiezen om dit Ethisch Beleid ter inzage te hebben liggen tijdens openbare bijeenkomsten en andere doorlopende klassen in de Dansen van Universele Vrede en Loopconcentraties.

 

footer